Print

ค่าธรรมเนียม - ค่าบำรุงสำหรับผู้เข้าอบรมจิตตภาวนา

๑. ค่าทำบัตรสมาชิกใหม่ (เฉพาะผู้เข้าพักค้างคืน) ๓๐๐ บาท / ปี
๒. ค่าบำรุงอาหาร - ค่าบำรุงธรรมสถาน (เฉพาะหลักสูตร Format จิต Delete อารมณ์ เท่านั้น) คืนละ ๔๙๙.- บาท
สำหรับหลักสูตรอื่น ๆ สามารถร่วมทำบุญกับผู้ดูแลหลักสูตรในวันเข้าอบรม
- ค่าอาหาร (มังสวิรัต) ๓ มื้อ และน้ำปานะตลอดหลักสูตรอบรม
  โดยสามารถขอใบอนุโมทนาบัตรนำไปลดหย่อนภาษีได้

- ถ้าหลักสูตรใดลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมช่วงเย็น จะไม่นับวันนั้น
    รวมในการคิดค่าธรรมเนียม-ค่าบำรุง