Print

เครื่องอำนวยความสะดวกภายในธรรมสถาน

๑. มีลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุ
๒. ห้องน้ำ และเตียงนอนสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ โดยแจ้งไว้ในลงทะเบียนได้เลย
๓. ห้องพักและห้องปฏิบัติธรรมมีระบบปรับอากาศ
๔. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๕. มียาสามัญประจำบ้าน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น