Print

วิธีการเข้าร่วมอบรมจิตตภาวนา

๑. ตรวจสอบวัน-เวลา และหลักสูตรที่ต้องการเข้าอบรมจิตตภาวนา
๒. กรอกรายละเอียดในแบบลงทะเบียนให้ชัดเจน ครบถ้วน โดยเฉพาะเลขบัตรประจำตัวประชาชน
๓. ส่งใบลงทะเบียนพร้อมค่าบำรุงสถานที่ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน ก่อนเริ่มอบรมแต่ละหลักสูตร

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย
  หากมีผู้ลงทะเบียนเกินจำนวนที่เปิดรับ จะขึ้นบัญชีสำรองไว้
๔. ผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อ
  และกำหนดการเข้าพักได้จากเว็บไซต์ โดยจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน
๕. สำหรับท่านที่ยืนยันเข้าอบรมแล้ว ถ้าต้องการยกเลิกให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที 

หรือล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน